HTML Komut Sözlüğü

Yayın tarihi: 23.08.2006
HTML Komut Sözlüğü

HTML Komut Sözlüğü

 

<!DOCTYPE…> Bir dokümanın ilk satırı olarak görülür ve kullanılan HTML versiyonunu belirtir.

 

<A> Bir yer imini (anchor) gösterir: Bu, World Wide Web’deki başka bir kaynakla ilişkili bir doküman parçasıdır. Aynı dokümanın iki kısmı arasında bir ilişki yaratmak için de kullanılabilir.

 

<ABBR>…</ABBR> Komutunun içinde kısaltma olan bir metin yer alır.

 

<ACRONYM>…</ACRONYM> Komutunun içinde sözcüklerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma yer alır.

 

<ADDRESS>…</ADDRESS>  Tüm dokümanın veya dokümanın belirli bir kısmının yazarının irtibat bilgilerini içerir. Web tarayıcılarının çoğu, bu bilgiyi diğer yazılardan farklı bir tarzda gösterir.

 

<AREA> Bir imagemap üzerinde bir bağla ilişkilendirilmesi gereken bir alanı belirtir.

 

<B>…</B> Koyu gösterilmesi gereken metni içerir.  eskimiş değildir, ancak HTML 4.0 tanımlarında daha iyi bir alternatif olarak “Style Sheet” kullanımı tavsiye edilmektedir.

 

<BASE> Dökümanın temel URI’sini açık olarak tanımlamakta kullanılır. Temel URI, dokümandaki tüm izafi URI’lerle bir arada kullanılarak web üzerindeki bir kaynağın tam adresi oluşturulur.

 

<BIG>…</BIG> Normal yazı tipine göre daha büyük gösterilmesi gereken metni içerir. Hâlâ kullanılmaktadır, ancak HTML 4.0 tanımında daha iyi bir alternatif olarak “Style Sheet” kullanımı önerilmektedir.

 

<BLOCKQUOTE>… </BLOCKQUOTE>Döküman görüntülenirken kendi paragrafında görünmesi gereken bir alıntı metin bloğunu içerir. Daha kısa alıntılar <Q> komutunun içinde kullanılabilir.<BLOCKQUOTE> Komutu, bir alıntı söz konusu olmasa da, bir metin bloğuna girinti vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır.Bu kullanım tarzı, HTML 4.0 ile eskimiştir ve aynı etkinin sağlanması için “Style Sheet” kullanımı önerilir.

 

<BODY>…</BODY>  Döküman web tarayıcısı gibi bir program tarafından yüklendiğinde görünmesi gereken doküman içeriğini içerir. Pek çok sunu niteliği artık kullanılmamakta, aynı iş için <STYLE> komutu kullanılmaktadır.

 

<BR> Bir dokümana boş bir satır ekleyerek, izleyen metnin ve diğer öğelerin yeni bir satırda gösterilmesini sağlar.

 

<BUTTON>…</BUTTON> Bir forma bir düğme kontrolü ekler.

 

<CAPTION>…</CAPTION> Bir tablonun kısa bir tanımını içerir. <CAPTION> komutunun bir <TABLE> komutundan hemen sonra gelmesi gerekir. Bir tablo sadece bir tek kısa tanıma sahip olabilir.

 

<CITE>…</CITE> Bir alıntıyı veya benzer türde başka bir kaynağa referansı içerir.

 

<CODE>…</CODE> Bir bilgisayar programlama dilindeki kaynak kodu veya benzer bilgiyi gösteren metni içerir.

 

<COL>…</COL> Bir tablonun yapılandırılması için bir sütununu içerir.

 

<COLGROUP>… </COLGROUP> Bir tablodaki bir sütun grubunu aynı anda yapılandırmak üzere kapsar.

 

<DEL>…</DEL> Dökümanın eski düzenlemelerinden sonra silinen bir kısmını içerir. Komutun içindeki metin genellikle üstü çizili karakterlerle gösterilir.

 

<DD>…</DD> Bir terimin tanımını sağlayan bir metin bloğunu içerir. Bu komutun kendisi de bir DD> komutunun içinde yer alır. Bir tanım ve terim listesi, bir <DL> komutunun içinde bulunur.

 

<DFN>…</DFN> Bir tanım ya da tanımlanan bir şey olan metni içerir.

 

<DIV>…</DIV> Bir doküman parçasını kendi bloğunda içerir. İçeriği organize etmek için bir iç metod olarak kullanılır ve kısmın sunumunu değiştiren niteliklerle kullanılabilir.

 

<DL>…</DL> Bir terim listesini ve tanımlarını içerir. Terimler ve tanımlar sırasıyla <DT> ve <DD> komutları arasında verilir.

 

<DT>…</DT> <DT>, Bir tanım tipi listesinde bir metin bloğunu bir tek terim olarak tanımlar. Terim ve tanımların toplamı, bir <DL> komutunun içinde yer alır.

 

<EM>…</EM> Özel vurgu gerektiren metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu, bu metni italik gösterir. Daha güçlü vurgu için <STRONG> komutunu kullanın.

 

<FIELDSET>…</FIELDSET> Bir form üzerinde bir grup ilgili kontrolü içerir.

 

<FORM>…</FORM> Dökümanı izleyen kişinin bilgi girdiği bir grup ilgili kontrolü içerir.

 

<FRAME>…</FRAME> Bir çerçeveyi içerir ve görünüşünü ayarlar.

 

<FRAMESET>… </FRAMESET> Bir dokümandaki çerçevelerin düzeni için gereken bilgiyi içerir.

<BODY> komutu yerine kullanılır ve dokümanın başlık kısmından hemen sonra gelmelidir.

 

<HEAD>…</HEAD> Bir dokümanı tanımlayan başlık bilgisini içerir, örneğin başlığı ve içeriğinin tanımı gibi. Komutun içindeki bilgi, sayfa bir tarayıcıda izlenirken gösterilmez.

 

<H1>…</H1>, <H2>…</H2>, <H3>…</H3>, <H4>…</H4>, <H5>…</H5> ve <H6>…</H6> Her biri doküman üzerinde gösterilen bir başlığı içerir. Bu başlıklar <H1>’den (en baskın) <H6>’ya (en az baskın) kadar gider.

 

<HR>  yatay bir çizgiyi dokümanın bir parçası olarak gösterir.

 

<HTML>…</HTML>  Bir HTML dokümanını tamamen içerir.

 

<I>…</I>  italik görünmesi gereken metni içerir. Eskimemesine karşın, HTML 4.0 tanımı Style Sheet’leri daha iyi bir alternatif olarak önermektedir.

 

<IFRAME>…</IFRAME>  Bir dokümana resimler ve diğer nesnelerle aynı şekilde eklenen bir çerçeveyi içerir.

 

<IMG>  Dökümanın bir parçası olarak gösterilen bir resim dosyasını içerir.

 

<OBJECT> Komutu da resim dosyalarını göstermekte kullanılabilir.

 

<INPUT>  Bir formun paçası olan bir kontrolü içerir.

 

<INS>…</INS>  Dökümanın önceki düzenlenmesinden sonra eklenen bir doküman kısmını içerir.

 

<KBD>…</KBD>  Kullanıcının bir bilgisayar programında girdiği bilgileri veya buna benzer bilgileri

içerir.

 

<LABEL>…</LABEL>  Etikete sahip olmayan form kontrollerine bir etiket sağlamakta kullanılır.

 

<LEGEND>…</LEGEND>  Birbiriyle <FIELDSET> komutu kullanılarak ilişkilendirilmiş bir grup kontrol için bir başlık sağlar. Bu komutun <FIELDSET> komutunun içinde yer alması gerekir.

 

<LI>…</LI>  Bağımsız olarak numaralanacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe, <LI> komutuyla tanımlanır. Numaralama olmadan bir listeyi göstermek için <UL> komutunu kullanın.

 

<LINK>…</LINK>  Komutu bir bağı tanımlar: Bu doküman ve diğer kaynaklar arasındaki bir ilişkiyi belirtir. Bu ilişkilerin birden fazlası tanımlanabilir, ancak <LINK> bir dokümanın sadece başlık kısmında kullanılabilir.

 

<MAP>…</MAP>  Bir nesnenin alanlarını bağlarla ilişkilendiren istemci tarafındaki (client-side) bir imagemap’i içerir.

 

<META>  Döküman için pek çok farklı özellik içerebilen bir meta-veri özelliğini tanımlar.

 

<NOFRAMES>…</NOFRAMES>  Aynı dokümanda çerçevelere bir alternatifi içerir. Çerçeveleri desteklemeyen tarayıcılar, bu alternatif içeriği gösterir. <NOFRAMES> komutunun bir <FRAMESET> komutuyla kullanılması gerekir.

 

<NOSCRIPT>…</NOSCRIPT>  Bir script çalıştırılmadığında gösterilecek içeriği içerir; bunun nedeni script’leri desteklemeyen tarayıcı yazılımı veya kullanılan script dilini desteklenmemesi olabilir.

 

<OBJECT>…</OBJECT>  Dökümanın bir parçası olarak sunulan bir nesneyi içerir. Nesneler, dosyalar, etkileşimli programlar veya diğer HTML dokümanları olabilir.

 

<OL>…</OL>  Tek tek numaralanacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe <LI> komutuyla tanımlanır. Bir listenin numaralama olmadan gösterilmesi için, <UL> komutu kullanılır.

 

<OPTION>…</OPTION>  Bir formdaki bir menü kontrolüne bir seçenek ekler.

 

<OPTGROUP>…</OPTGROUP>  Bir formda bir menü seçeneği grubunu içerir.

 

<P>…</P>  Bir metin paragrafını içerir.

 

<PARAM>  Bir parametreyi belirler. Bir parametre, dokümanın bir parçası olarak sunulmadan önce, bir nesneye sağlanacak bir değerdir. Birden fazla parametre kullanılabilir, ancak bunların tümünün ilişkili oldukları <OBJECT> komutunun içinde olması gerekir.

 

<PRE>…</PRE>  Diğer HTML metinleriyle aynı şekilde biçimlendirilmemesi gereken metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni, tüm boşluklarını aynen koruyarak, sabit aralıklı bir yazı tipiyle gösterir. HTML, normalde, tekrarlanan boşluk karakterlerini dikkate almaz. Satır sonundaki kelimeler alt satıra atılmayabilir, bu yüzden metin tarayıcı penceresinin sağ kenarından ileriye doğru devam edebilir.

 

<Q>…</Q>  Döküman izlenirken çevresinde tırnak işaretleriyle gösterilecek kısa bir metni içerir.

<BLOCKQUOTE> komutuyla sağlanan daha uzun alıntılardan farklı olarak, bu metin diğer içerikten paragrafla ayrılmaz.

 

<SAMP>…</SAMP>  Bir bilgisayar programı, bir script veya benzer bir prosesin çıktısındaki metni göstermekte kullanılır.

 

<SCRIPT>…</SCRIPT>  Bir dokümanın içine çalıştırılabilir bir script’i ekler.

 

<SELECT>…</SELECT>  Bir forma bir menü kontrolü ekler.

 

<SMALL>…</SMALL>  Normalden daha küçük bir yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0 tanımı, “Style Sheet”leri daha iyi bir alternatif olarak önerir.

<SPAN>…</SPAN>  Bir dokümanın küçük bir kısmını kendi bloğu içine alır. <DIV> gibi, içeriği içeride organize etmekte kullanılır ve niteliklerle birlikte kullanılarak o kısmın sunulma tarzını değiştirebilir.

 

<STRONG>…</STRONG>  Güçlü vurgu gerektiren metni içerir. Web tarayıcılarının çoğu bu metni koyu gösterir. <EM> komutu ile metin üzerinde daha az vurgu sağlayabilirsiniz.

 

<STYLE>…</STYLE>  Bir dokümanın başlığında “Style Sheet” kurallarını belirler.

 

<SUB>…</SUB> Komutun içerdiği metin alt simge olarak gösterilir.

 

<SUP>…</SUP> Komutun içerdiği metin üst simge olarak gösterilir.

 

<TABLE>…</TABLE>  Dikdörtgen hücre satır ve sütunları içeren bir tablo halinde düzenlenecek bilgiyi içerir.

 

<TBODY>…</TBODY>  Bir tablonun bir veya daha fazla satırındaki hücreleri içerir: Bu tablonun gövdesidir.

 

Tabloda <THEAD> veya <TFOOT> satırı varsa, tablonun gövdesini içermek üzere <TBODY> komutunun kullanılması gerekir.Bir tablonun gövdesinin, başlık satırında (header) ve alt satırında (footer) aynı sayıda sütunun bulunması gerekir.

 

<TD>…</TD>  Bir tabloda başlık bilgisi içermeyen bir hücreyi kapsar.

 

<TEXTAREA>…</TEXTAREA>  Bir forma bir metin girdisi kontrol alanı ekler.

 

<TFOOT>…</TFOOT>  Tablodaki tüm diğer satırların altında alt satır olarak görülen bir tablo satırını içerir. <THEAD> komutu gibi, bu alt satır tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu <TBODY> ve <TFOOT> tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun alt satırının, o tablodaki <TBODY> komutlarından önce yer alması gerekir.

 

<TH>…</TH>  Bir tabloda başlık bilgisi içeren bir hücreyi içerir.

 

<THEAD>…</THEAD> Tablonun diğer tüm satırlarının üzerinde başlık olarak görülen bir tablo satırını içerir. <TFOOT> komutu gibi, bu başlık tablodaki belirli sütunlar hakkında bilgi sağlamakta kullanılabilir. İlişkili olduğu <TBODY> ve <THEAD> tablo satırlarıyla aynı sayıda sütuna sahip olmalıdır. Bir tablonun başlığının, o tablodaki <TBODY> komutlarından önce yer alması gerekir.

 

<TITLE>…</TITLE>  Dökümanın başlığını içerir. Web tarayıcılarının çoğunda, bu başlık tarayıcı penceresinin başlık çubuğunda gösterilir.

 

<TR>…</TR>  Bir tablodaki bir hücre satırını içerir.

 

<TT>…</TT>  Sabit boşluklu veya teletype yazı tipiyle gösterilmesi gereken metni içerir. Eskimiş olmamasına karşın, HTML 4.0’da daha iyi bir alternatif olarak “Style Sheet”ler önerilmektedir.

 

<UL>…</UL>  Numaralandırılmayacak bir öğe listesini içerir. Listedeki her öğe <LI> komutuyla belirtilir. Web tarayıcılarının çoğu, bu sırasız listeleri her öğeden önce yer alan bir madde imi karakteriyle gösterir. Bir numaralı liste, <OL> komutunu gerektirir.

 

<VAR>…</VAR>  Bir değişken ismini veya bir bilgisayar programında kullanılan bir komut satırı ifadesini temsil eden metni içerir.

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler