ATATÜRK DEVRİMLERİ

Yayın tarihi: 30.08.2006

ATATÜRK DEVRİMLERİ, Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla ortaya koyduğu siyasî, ekonomik ve sosyal değişiklikler. Atatürk Devrimleri, etkileri yönünden yeni bir sosyal, kültürel ve hukukî bir şekillenmeyi gerektirdiğinden bunlar başlıca beş ana başlık altında toplanabilir: 1) Siyasal Devrimler: Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922), Cumhuriyetin İlânı (29 Ekim 1923), Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924); 2) Toplumsal Devrimler: Kadınlara Erkeklerle Eşit Haklar Verilmesi (1926-1934), Şapka ve Kıyafet Devrimi (25 Kasım 1925), Tekke Zâviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925), Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934), Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934), Uluslararası Saat, Takvim ve Uzunluk Ölçülerin Kabulü (1925-1931); 3) Hukuk Devrimi: Mecellenin Kaldırılması (1924-1937), Türk Medenî Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak lâik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937); 4) Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler: Tevhid-i Tedrisat Kanunu-Öğretimin Birleştirilmesi (3 Mart 1924), Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928), Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1931-1932), Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933), Güzel Sanatlarda Yenilikler; 5) Ekonomi Alanındaki Devrimler: Aşârın Kaldırılması, Çiftçinin Özendirilmesi, Örnek Çiftliklerin Kurulması, Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması, I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması. Türkiye Cumhuriyeti’nin lâik niteliğini ve Atatürk devrimlerini koruma amacıyla, Atatürk Devrimleri’nin Anayasa’ya aykırılığının hiçbir zaman öne sürülemeyeceği ve değiştirilemeyeceği 1961 Anayasası’nda ve daha sonra da 1982 Anayasası’nda “İnkılâp Kanunlarının Korunması” (madde 174) başlığı altında güvence altına alınmıştır. bk. DEVRİM KANUNLARI

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler