Referans

Vasıf Çınar 1892 İzmir 3 Haziran 1935 Moskova İkinci TBMM Saruhan (Manisa) milletvekili. Tam adı Hüseyin Vasıf Çınar’dır. İzmir İdadîsi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni b

Şeyh Said 1865 Palu 29 Haziran 1925 Diyarbakır Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Doğu Anadolu’da merkezî yönetime karşı başlatılan ayaklanmanın elebaşısı olan Nakşibendi şeyhi. Medrese öğren

Takrir-i Sükûn Kanunu Huzuru Koruma Kanunu) Şeyh Said Ayaklanması sırasında 4 Mart 1925’te çıkarılıp 4 Mart 1929’a dek yürürlükte kalan olağanüstü yönetim yasası. İki yıllık bir süre için ç

Fevzi Çakmak 12 Ocak 1876 İstanbul 10 Nisan 1950 İstanbul Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Cumhuriyet döneminin Millî Müdafaa Vekili ve Genelkurmay Başkanı. Tam adı Mustafa Fevzi Çakmak’tır

Feridun Fikri Düşünsel 1892 İstanbul 23 Aralık 1958 Ankara İkinci TBMM Dersim (Tunceli) milletvekili. 1914’te İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. Bir süre avukatlık yaptı. Daha sonra Paris H

Musul Meselesi Lozan Antlaşması’ndan sonra Musul’un geleceği konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasında ortaya çıkan siyasî sorun. Avrupalılar, 19.yüzyılın ilk yarısından başlayar

Ali Saip Ursavaş 1885 Revandiz/Irak 26 Eylül 1939 Ankara Birinci TBMM Urfa milletvekili. 1908’de Harp Okulu’nu bitirdikten sonra Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşlarına katıldı. Mondros

Nasturî Ayaklanması Eylül 1924’te Çal, Oramar, Çölemerik ve Habur Suyu çevresinde, İngilizlerin kışkırtmasıyla başlatılan ayaklanma. Ayaklanmanın başladığı sırada Türkiye ile İngiltere aras

Yusuf Ziya Bey 1882 Bitlis 14 Nisan 1925 Bitlis Birinci TBMM Bitlis milletvekili. Bitlis Sultanisi’ni bitirdikten sonra ticaretle uğraştı. Bir ara Maarif Müdürlüğünde başkâtiplik yaptı. Bağ

Yüksek Askerî Şûra Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı olarak 22 Nisan 1925 tarih ve 636 sayılı yasayla oluşturulan kurul. Şûra-yı Askerî adıyla kuruldu. 2136 ve 4500 sayılı yasalarla kimi deği

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silâhlı Kuvvetleri’ni organize eden en üst düzeydeki askerî kuruluş. Cumhuriyet’in ilk yılları Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisliği adıyla anıldı. Kuruluş, aynı za

Ziya Gökalp 23 Mart 1876 Diyarbakır 25 Ekim 1924 İstanbul İleri sürdüğü görüşlerle Cumhuriyet Türkiyesi’nin kuruluşunda önemli rol oynayan düşünür ve sosyolog. Diyarbakır Askerî Rüştiyesi’n

<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  ... >> 
© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler